top of page

PROJEKTIRANJE

Kod odabira dimnjaka potrebnog za bilo koji grijaći uređaj, najvažnije je da će produkti sagorijevanja, tj. dim biti sigurno odveden iz objekta. Prilikom izbora potrebnog promjera dimnjaka koristimo se programom Kesa Aladin koji je baziran na europskoj normi EN 13384, a koja opisuje metodu izračuna uz zadovoljenje najmanje dva uvjeta: pritisak i temperatura.


Dimnjak je dovoljno siguran i provodit će produkte sagorijevanja iz objekta, ako je sukladan zahtjevima potrebnog pritiska za normalan rad.
Dimnjak također treba biti otporan na kondenzate i ostale produkte sagorijevanja te cijelom svojom visinom mora postizati optimalnu radnu temperaturu.

bottom of page